Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

BON ENERGETYCZNY

Jak dostać od 300 do 1200 zł ?

23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych.

Komu przysługuje bon energetyczny?

Bony energetyczne przysługują za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., a pierwsze wypłaty mają ruszyć już w drugiej połowie bieżącego roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych z góry warunków. Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody netto w 2023 r. nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jaka jest wysokość bonu energetycznego w 2024 r.?

Ustawa zakłada, że wysokość bonu energetycznego zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Bony energetyczne będą wypłacane w poniższych wysokościach:

  • 300 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 400 zł – dla 2-3 -osobowego gospodarstwa domowego,
  • 500 zł – dla gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 600 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższe świadczenie z kolei będzie przysługiwać gospodarstwom, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną:

  • 600 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 800 zł – dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego,
  • 1000 zł – dla gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 1200 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Ponadto w przypadku bonu energetycznego obowiązuje zasada tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych ma wynieść 20 zł.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po wskazanym terminie pozostaje bez rozpoznania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski o bony energetyczne będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski należy składać do Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach drogą elektroniczną lub papierową.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, 57-213 Stoszowice 92. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu bonu energetycznego będzie wysłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące bonu energetycznego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące bonu energetycznego są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do wzoru o wypłatę bonu energetycznego:

https://www.gov.pl/web/klimat/bon-energetyczny-wzor-wniosku-opublikowany-w-biuletynie-informacji-publicznej-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice