Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Głównym celem programu jest udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek osobom doświadczającym głębszych form ubóstwa, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będą do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej ( określonej przesłankami z art.7, art. 8 ustawy o pomocy społecznej, poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego w tej ustawie -których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

- 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, (776,00 zł kryterium dochodowego x 265%).

- 1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, ( 600,00 zł kryterium dochodowego x 265%).

Aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy żywnościowej należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Stoszowicach lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 .


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2020

Cel Programu: to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Kto może kwalifikować osoby najbardziej potrzebujące do pomocy żywnościowej w ramach Programu?

- wydawanie skierowań (stanowiących zał. 5a do Wytycznych)
- przekazywanie list osób zakwalifikowanych do organizacji partnerskich (zał. 7 do Wytycznych)

Dodatkowo osoby bezdomne mogą być kwalifikowane samodzielnie przez organizacje partnerskie (na podstawie oświadczenia stanowiącego zał. 6 do Wytycznych).

W przypadku osób, które z różnych względów nie zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej, możliwe jest złożenie oświadczenia o wysokości dochodu (stanowiącego załącznik 5b do Wytycznych) w siedzibie organizacji partnerskiej. Pracownik organizacji partnerskiej może dostarczyć oświadczenie wraz z odpowiednio wypełnionym zał. 5a do ośrodka pomocy społecznej w imieniu osoby najbardziej potrzebującej, a ośrodek może potwierdzić kwalifikowalność tej osoby do Programu

Więcej informacji oraz wzory wniosków do pobrania dotyczace projektu POPŻ 2014-2020 znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polistyki Spolecznej

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice