Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92MIESZKANIE CHRONIONE

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu zastępując pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym na czas nieokreślony.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego, dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej a osobą ubiegającą się o skierowanie.

Uzgodnienia, o których mowa mają formę pisemną i dotyczą:

  1. celu pobytu;
  2. okresu pobytu;
  3. rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
  4. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
  5. sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
  6. zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Podstawa prawna : art. 17 ust. 1 pkt.12, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym treningowym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2023 OPS Stoszowice